Guides-Japan.com

Tourist information about Oyama Town Shizuoka Japan

MOREKintaro Tour

Kintaro from Mt. Ashigara introduce the charm of Oyama Town!!
Kintaro loves the events held in Oyama Town
So he visits various parts of Oyama Town and participates in the events.
You might as well meet Kintaro!?
This is a tour around Kintaro's birthplace!

Route Mount Kintoki  Oath Hill  Sarumachiai  Kintaro Sakura  Kintoki Park

MOREOyama Town Precious Woods half day tour

A half a day tour of Japanese cedar couple tree, ginkgo tree etc. in Oyama Town.

Route Nail clipper Jizo  Yorimitsu-taimen Waterfall (Fudo Waterfall)  Ootagoten Shrine ginkgo tree  Three Japanese cedar trees of Yousawa Hachimangu  Tanagashirasan Shirine Japanese cedar tree  Yubune Hachiman Shirine Japanese cedar tree Couple

MOREOyama Town Gourmet Tour

All produce of Oyama Town is brought up in rich soil and are all high quality.
Eat up Oyama Town gourmet tour.

Route Mushroom dishes (Yamagoya)  Kintoki Inaka Soba (Buckwheat noodles)  Wasabi Monaka  Kintaro's Kuma Dora, Kintoki Monaka  Kintaro Tomato

MOREOyama Town Eat All Day Excursion Tour

It course goes around specialty stores of Oyama Town.

Route Mushroom dishes (Yamagoya)  Mochi (rice cakes) made with Mochi rice 'Mine no Yuki' (Snow of Peak)  Mizukakena  Kintoki Inaka Soba (Buckwheat noodles)  Kintoki Sembei (Kintoki Rice Crackers)  Kintaro's Kuma Dora, Kintoki Monaka  Kintaro Sable, Kintaro Pudding  Wasabi Monaka  Summit of Mt. Fuji Sweet Buns

MOREOyama Sightseeing Spots 3 hour tour

It is an efficient one day tour of tourist spots in Oyama Town.

Route Japanese horse chestnut at Ueno  Mt. Mikuniyama  Japanese evergreen oak(Akagashi) at Ueno Shinmeigu  Furozan  Jokoji Temple Ohmori Rokudai Monument  Yaegiri Pond

MORESpring full bloom Sakura tour

Lets enjoy the beautiful sakura of Oyama Town!

Route Kintaro Sakura  Fuji cemetery park  Fuji cherry (Fuji Sakura)  Subashiri Hot Spring Tenkei